Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Lecę w kosmos!”.
 2.  Organizatorem Konkursu jest zespół KRAKsat działający w ramach koła naukowego Integra w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwany dalej “organizatorem”.
 3. Celami Konkursu są:
  1. promocja polskich działań mających na celu eksplorację przestrzeni kosmicznej a także nauk kosmicznych;
  2. promocja zespołu KRAKsat.

§ 2 UCZESTNICTWO

 1. Konkurs przeprowadza Organizator mogąc jednakowo współpracować z innymi podmiotami w celu realizacji konkursu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy obywatele Polski, a także osoby znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uczestnictwo w Konkursie wymaga ze strony Uczestnika zaakceptowania poniższego Regulaminu a także przesłania przez Uczestnika pracy graficznej w terminie od 09.01.2019 do dnia 16.01.2019 do godziny 23:59, spełniającej warunki określone w niniejszym Regulaminie. Przesłanie pracy konkursowej może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
  1. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.lecewkosmos.pl
  2. poprzez opublikowanie pracy w jednym z powyższych portali z dopiskami #lecewkosmos #kraksat
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.
 5. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi ich autorów.
 6. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną ilość prac konkursowych.
 7. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, Prace powinny mieć charakter graficzny nawiązującej swobodnie swoją tematyką do zagadnień astronautyki, kosmosu bądź misji wysłania satelity przez organizatora, natomiast sama praca nie posiada ograniczeń formy o ile będzie posiadała charakter spójny z charakterem konkursu.
 8. Praca Konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym zdjęciem lub grafiką wykonaną przez zgłaszającego autora/autorów.
 9. Maksymalny rozmiar zgłoszonej pracy to 5 MB.
 10. Dopuszczalny format pliku pracy to jpg, png i gif.
 11. Uczestnik dokonując zgłoszenia oświadcza, że zapoznał się i akceptuje poniższy Regulamin.

§ 3 WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC

 1. Każda nadesłana praca spełniająca wymagania poniższego regulaminu zostanie zapisana na nośniku przenośnym, który zostanie umiejscowiony w satelicie KRAKsat.
 2. Organizator deklaruje, że po dokonaniu tego zapisu nie będzie przechowywał ani prac ani żadnych innych danych uczestnika konkursu.
 3. Spośród wszystkich nadesłanych prac, Jury wybrane przez organizatora spośród jego członków wytypuje łącznie maksymalnie 20 prac. W ramach nagrody wszystkie te 20 prac zostanie dodatkowo upublicznione w publicznych kanałach informacyjnych organizatora.
 4. Organizator nie upubliczni ani nie będzie przechowywał danych osobowych uczestnika, chyba że ten wprost przekaże organizatorowi inną wolę po publikacji swojej pracy w kanałach masowej informacji dostępnych organizatorowi.
  Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Jury poprzez subiektywny wybór w oparciu o czynniki takie jak oryginalność pracy, estetyka, związek z tematem konkursu i projektu organizatora, kompozycja.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Deklaruje, że jest autorem zgłoszonej grafiki a także posiada do niej pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych.
 2. Uczestnik bądź jego opiekun prawny zgłaszając pracę konkursową, udziela jednocześnie zgodę na publikację pracy przez organizatora w dowolnym, wybranym przez organizatora kanale informacyjnym w dowolnym czasie i miejscu wybranym przez organizatora.
 3. W przypadku uczestników niepełnoletnich, wymagane do zgłoszenia jest poinformowanie własnych opiekunów prawnych o fakcie zgłoszenia a także wyrażenie ich zgody. W przypadku zwycięstwa i publikacji zwycięskiej pracy osoby niepełnoletniej wymagane jest przesłanie skanu pisemnej zgody opiekuna prawnego na publikację pracy.
 4. Uczestnik deklaruje, że w przypadku naruszenia przez jego pracę majątkowych bądź osobistych praw autorskich osób trzecich bierze na siebie pełną odpowiedzialność i ewentualne roszczenia wynikłe w wyniku naruszenia praw osób trzecich.
 5. Organizator deklaruje, że nie będzie przechowywał nie upublicznionych prac ani powielał je w żaden sposób po wystrzeleniu satelity, ani że nie będzie istnieć inna kopia przesłanych prac niż ta która zostanie wysłana na orbitę ziemi.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie będzie przechowywał, kopiował ani upubliczniał danych uczestników, chyba że taki zamiar prześlą oni drogą mailową na adres
  kraksatpl@gmail.com jasno deklarując chęć upublicznienia części swoich danych osobowych przy opublikowanym dziele.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie i przekazanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zasad w nim zawartych.
 3. Publikacja prac nie będzie dotyczyła innych danych osobowych niż podpisanie ich w formacie “Imię – wiek” a także dane nie będą przechowywane ani upubliczniane w myśl rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  1. zmiany postanowień Regulaminu, w tym w odniesieniu do zasad i warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Zmienione postanowienia Regulaminu obowiązują od momentu upublicznienia ich przez organizatora w jednym z jego kanałów masowego przekazu, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez Uczestników;
  2. nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
  3. odwołania Konkursu bez podania przyczyny;
  4. rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.